เรียกประชุมพระสังฆาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปสงฆ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศประจำปี 2561 เพื่อดำเนินแนวนโยบายขับเคลื่อนภารกิจของมหาเถรสมาคมให้เป็นรูปธรรม ซึ่งมีพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค และจังหวัดร่วมประชุมกว่า 200 รูป