ก.แรงงาน ปฐมนิเทศยุวแรงงาน เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน

กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรม “ประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน” เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงาน