ประกาศนางสงกรานต์61 “นางมโหธรเทวี” เกิดเจ็บไข้ร้ายแรง

กระทรวงวัฒนธรรม แจ้ง ประกาศสงกรานต์ 2561 นางสงกรานต์ทรงนามว่า นางมโหธรเทวี ด้านธัญญาหาร พลาหาร มัจฉมังสาหาร จะบริบูรณ์