“พลเมืองตื่นรู้ สู้โกง”ต่อต้านคอร์รัปชัน

มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) ต้องการให้คนไทยตระหนักถึงพิษภัยของการคอร์รัปชัน จึงเชิญชวนให้คนไทยร่วมกันปกป้องและดูแลผลประโยชน์ของชาติ

“พลเมืองตื่นรู้ สู้โกง” ต่อต้านคอรัปชัน

มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอรัปชัน ต้องการให้คนไทยตระหนักถึงพิษภัยของการคอรัปชัน จึงเชิญชวนให้คนไทยร่วมกันปกป้องและดูแลผลประโยชน์ของชาติ ด้วยการจัดทำสารคดีสั้น ชุด “พลเมืองตื่นรู้ สู้โกง”