พาณิชย์เร่งทำ MOU ชงเอกชนซื้อผลไม้หน้าร้อน

กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนกระจายผลผลิตผลไม้ในช่วงฤดูร้อน เพื่อรักษาระดับราคาผลไม้ไม่ให้ตกต่ำ แต่เบื้องต้นประเมินว่า ภัยแล้งอาจทำให้ราคาสูงขึ้น