สนช.ผ่าน! ร่าง”พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม” หวังลดภาระผู้รับสัมปทาน

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ซึ่งเป็นการปรับปรุงร่างกฎหมายเรื่องการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้และและลดการคืนภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เพื่อเป็นการจูงใจเพื่อบรรเทาภาระแก่ผู้รับสัมปทาน ขณะที่สมาชิกย้อนถามการช่วยเหลือผู้รับสัมปทาน ประเทศชาติได้อะไร