สมเด็จพระสังฆราชประทานพระวโรกาสให้พระครูบาบุญชุ่ม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรให้ 13 ชีวิตติดถ้ำ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) โปรดประทานพระเมตตาธรรมปรารภ กรณีเหตุการณ์เยาวชนติดในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน