โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ พลตรีหญิง “พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พลตรีหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ