สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ จิรายุ องคมนตรี – สถิตย์พงษ์ เลขาฯพระราชวัง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ 2 ฉบับ แต่งตั้ง นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น องคมนตรี และ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นเลขาธิการพระราชวังและผู้อํานวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์