กฟน. ครบรอบ 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. จะครบรอบ 60 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฟน.ได้พัฒนาการดำเนินงานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมั่นคง