มติเอกฉันท์ เลือก “พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์” เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงมติเลือก “พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์” เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน แทนประธานคนเดิม พร้อมดำเนินการตามขั้นตอน