วิถีชีวิตคนบ้านลาด กับตาลโตนด พืชเศรษฐกิจ จ.เพชรบุรี

ตาลโตนด เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะที่ อ.บ้านลาด ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น ยังคงอนุรักษ์การปลูกตาลโตนด และส่งต่อวิถีชีวิต และการแปรรูปจากตาลโตนด จากรุ่นสู่รุ่น