เล็ง! ออกกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ในกิจการฟาร์มสัตว์ปีก

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินหน้ายกร่างกฎกระทรวงกำหนดงานที่นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันสะสม และเลื่อนวันหยุดประจำสัปดาห์ พ.ศ. …. ตั้งเป้าดูแลแรงงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่แตกต่างจากงานทั่วไป