มติ ตั้งข้าราชการระดับสูง กระทรวงกษ. 8 ราย-กระทรวง พม. 4 ราย

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง จำนวน 8 ราย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 4 ราย สำนักงบประมาณ 2 ราย