อจน. และ จ.กระบี่ ลงนามคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

องค์การจัดการน้ำเสียได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เพื่อร่วมกันจัดทำข้อตกลงการให้บริการและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของเกาะพีพี