“มจร” ตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส่งของถึงมือ พี่น้องชาวลาว

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และชมรมนักศึกษาสงฆ์ลาวซึ่งเรียนที่ มจร เดินทางล่วงหน้าเพื่อไปสำรวจพื้นที่และช่วยเหลือ ที่สปป.ลาว พร้อมจัดนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็น และจัดตั้งโรงทานขึ้น