อียูเตรียมแบนพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง

รัฐสภาสหภาพยุโรปผ่านข้อเสนอห้ามการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เพื่อช่วยแก้ปัญหามลภาวะเป็นพิษของมหาสมุทร