ทำดีต้องชื่นชม

สวพ.91 มอบรางวัลดาวดีให้ผู้ทำความดีในโครงการ”ดาวดี” เพื่อยกย่องและเชิดชูคนดีในสังคม