คนไทย 2.7 ล้านคน เข้าขั้น “หูตึง – หูดับ”

เทคโนโลยีทำให้คนใช้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้น ขณะเดียวกัน ถ้าใช้ไม่เป็น ไม่ดีพอ มีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่อง “เสียง”