“สมเด็จพระสังฆราช” ลงนาม ห้ามใช้วัด ชุมนุม-สัมมนา-จัดกิจกรรม ทางการเมือง

มหาเถรสมาคม (มส.) ห้ามใช้วัดเป็นสถานที่ชุมนุม หรือสัมมนา หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบและความแตกแยกเกิดขึ้นในสังคม ซึ่งมีการลงนามประกาศโดยสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561