ทุ่งสงวนฯละอุ่น ห้ามทำประโยชน์ส่วนตน รอประกาศ นสล.

ชาวเมียนมาร์ ยังเข้ามารับจ้างกรีดยางพาราในเขตทุ่งสวงนเลี้ยงสัตว์ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ทั้งที่มีคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนองให้ยุติเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ที่ถูกตรวจยึด และอยู่ระหว่างดำเนินการออกหนังสือสำคัญ