“ศรีสุวรรณ” ร้อง! ผู้ตรวจการแผ่นดิน แก้กม.ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อสงฆ์

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินร้องเรียนให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆ ในการเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่พระภิกษุโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ