ติวเข้มผู้ประกอบการประมง พร้อมรับกฎระเบียบใหม่ (SIMP) จากสหรัฐฯ

กรมประมงพร้อมปฎิบัติตามกฎระเบียบใหม่เรื่องการนำเข้าสินค้า Seafood Import Monitoring Program (SIMP) ของสหรัฐอเมริกา เตรียมพร้อมผู้ประกอบการประมงในประเทศไทย ให้ปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด