กรมฝนหลวง จัดกิจกรรมปลูกป่า – ไม้ยืนต้น หวังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง

“กรมฝนหลวงฯ!! จัดกิจกรรมปลูกป่าและไม้ยืนต้น ภายใต้โครงการ “ปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา!!