ป.ป.ช.ประกาศ ให้ ขรก.การเมือง ทหาร พลเรือนยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ ป.ป.ช.เรื่องกําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มีทั้ง ขรก.การเมือง องค์กรอิสระ ตุลาการ อัยการ ขรก.ระดับสูง ผบ.เหล่าทัพ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา