เตรียมส่งตัวเจ้ารณฤทธิ์เข้ารับการรักษาตัวที่กรุงเทพคืนนี้

สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์จะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพคืนนี้ หลังประสบอุบัติเพตุระหว่างเดินทางไปหาเสียงที่จังหวัดพระสีหนุ เป็นผลให้พระชายาเสียชีวิต