ฟื้นฟูสภาพจิตใจ “เด็กออทิสติก” ยากกว่าคนทั่วไปมาก

ครูแนน นักกิจกรรมบำบัด ผู้สร้างสรรค์เพจ “ครูแนนนักกิจกรรมบำบัด เด็กบางคนเมื่อถูกแกล้งเป็นระยะเวลานานจะรู้สึกไม่ปลอดภัย หากไม่มีการเยียวยา รักษาอย่างถูกต้อง เด็กกลุ่มนี้ จะไม่กล้าอยู่ในสังคม

บำบัด “เด็กออทิสติก” กระตุ้นทักษะด้านการพูด การสื่อสาร

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้ความสำคัญกับเด็กออทิสติก ฝึกให้มีปฏิสัมพันธ์ สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และทำกิจวัตรประจำวันช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด