พัฒนาเซลล์เพาะเลี้ยงผลิตวัคซีน ป้องกันโรค

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะเซลล์เพาะเลี้ยง (Vero cell) สำหรับการผลิตวัคซีน