ยกระดับศิลปะภาพถ่ายไทยสู่สากล ในงาน “โฟโต้บางกอก เฟสติวัล 2018”

เป็นเทศกาลภาพถ่ายที่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินช่างภาพของไทยและทวีปเอเซีย
ได้ร่วมแสดงผลงาน ตลอดจนพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับศิลปะภาพถ่าย ทั้งแลกเปลี่ยนกันเองและกับศิลปินระดับโลกจากภูมิภาคอื่น เพื่อนำความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการถ่ายภาพไปช่วยยกระดับสังคม
ในอนาคตให้ดียิ้งขึ้น