ญี่ปุ่นสร้างนิสัยทิ้งขยะให้เป็นที่-คัดแยกขยะ

ประเทศญี่ปุ่น มีระบบคัดแยกขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง ทำให้บริหารจัดการง่ายและมีการปลูกฝังนิสัยให้ประชาชนให้ทิ้งขยะอย่างถูกต้อง ทำให้ทุกเมืองปลอดจากขยะ