ครม. อนุมัติร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

ครม. อนุมัติร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560-ปี 2564 ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ