โครงการสหกิจศึกษาอาเซียน ไทย-ลาว ครั้งที่ 6

ไทย-ลาว ได้มีการลงนามบันทึกความร่ามมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษา การรวมตัวกันสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 3 เสาหลัก ซึ่ง 1 ในเสาหลักของประชาคมอาเซียนั้น คือ เสาหลักที่ 3 ว่าด้วยประชาคม สังคม และวัฒนธรรม