กสร.ปล่อยกู้ 290 ล้าน ให้นายจ้าง พัฒนาความปลอดภัยในการทำงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปล่อยกู้ผ่านกองทุนความปลอดภัยฯ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เปิดโอกาสนายจ้างปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย สถานประกอบกิจการกู้ไปแล้ว 37 ราย

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่นายจ้าง สถานประกอบกิจการ ได้กู้ยืมเพื่อนำไปใช้แก้ไขปรับปรุงสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน ซึ่งสถานประกอบกิจการสามารถยื่นเรื่องขอกู้เพื่อไปปรับปรุงระบบความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการรายละไม่เกิน 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี มีระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ 5 ปี ปลอดการชำระคืนเงินต้น 1 ปี ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการกู้ไปแล้ว 37 ราย เป็นเงิน 18 ล้านบาท ทั้งนี้ กสร.มียอดเงินสะสมในกองทุนสำหรับปล่อยกู้ทั้งหมด 290 ล้านบาท

สำหรับการอบรมโครงการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์กองทุน ความปลอดภัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกสร.ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการให้บริการของกองทุนความปลอดภัยฯ และสามารถสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวให้แก่ สถานประกอบกิจการในพื้นที่  ให้สามารถเข้าสิทธิประโยชน์ของกองทุนฯ นำไปแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยหรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงาน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 8338 ต่อ 833 เว็บไซต์ http://oshfund.labour.go.th หรือที่หน่วยงานในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ