ทั่วไทย

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ‘ร้านอาหาร’

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ลงในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 135 ตอนที่ 42 ก โดยจะมีผลบังคับใช้ใน 180 วันนับจากวันที่ 20 มิ.ย.เป็นต้นไป ที่ได้กำหนดสถานที่จำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างจำนวน 22 ข้อ อาทิเช่น

  • พื้นบริเวณที่ใช้ทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องสะอาด ทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ชํารุด และทําความสะอาดง่าย
  • ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร ที่เก็บ ที่จําหน่าย ที่บริโภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมี การจัดการห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา
  • อาหารสดที่นํามาประกอบและปรุงอาหาร ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
  • อาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกัน การปนเปื้อน รวมทั้งวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร
  • การทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องใช้น้ําที่มีคุณภาพไม่ต่ํากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ําบริโภค ที่กรมอนามัยกําหนด

ทั้งนี้กฎกระทรวงฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ใน 180 วันนับจากวันที่ 20 มิ.ย.เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/042/19.PDF