Breaking ข่าว

นิด้าโพลเผย ปชช.หนุนควบรวมยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล

วันที่ 10 มี.ค. 60 — ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล" โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-9 มี.ค. 2560 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศ (ยกเว้นประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตการปกครองพิเศษ คือ กรุงเทพฯ และเมืองพัทยา จ.ชลบุรี) รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาหลักของการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.60 ระบุ เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การใช้ระบบพวกพ้อง เน้นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า รองลงมา ร้อยละ 37.49 ระบุ บุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ ขาดผู้นำที่ดี ทำงานล่าช้า ขาดการพัฒนาองค์ความรู้, ร้อยละ 31.10 ระบุ ขาดการตรวจสอบความโปร่งใส, ร้อยละ 29.82 ระบุ เป็นการของบประมาณโครงการที่เกินความจำเป็นและความต้องการ บางโครงการไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง, ร้อยละ 27.26 ระบุ ขาดงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น, ร้อยละ 24.38 ระบุ ขาดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม, ร้อยละ 22.30 ระบุ ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน, ร้อยละ 18.39 ระบุ เป็นการจัดเก็บรายได้ที่ต่ำกว่าเป้าหมาย, ร้อยละ 17.43 ระบุ ขาดการมีส่วนร่วมกับประชาชน, ร้อยละ 12.23 ระบุ อบต. ไม่มีปัญหาการบริหารจัดการ และร้อยละ 3.36 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้าน "ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการควบรวมยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล" พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.10 ระบุ เห็นด้วย เพราะ อบต. มีจำนวนมากเกินไป สิ้นเปลืองงบประมาณ การทำงานล่าช้า มีการทุจริต ทำงานซ้ำซ้อนกับเทศบาล บางชุมชนไม่มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม การยกระดับหรือการควบรวมเป็นเทศบาลน่าจะบริหารจัดการได้ง่ายและสะดวกขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในเรื่องบุคลากร การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น ช่วยให้การพัฒนาท้องถิ่นเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง รองลงมา ร้อยละ 19.42 ระบุ ไม่เห็นด้วย เพราะการกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่นโดยให้ อบต. น่าจะดูแลง่าย ทั่วถึง และประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากกว่า หากมีการควบรวม กังวลว่า ระบบการทำงานจะมีความซ้ำซ้อนและการติดต่อประสานงานยุ่งยากขึ้นกว่าเดิม หากควบรวมไปแล้ว การทุจริตคอร์รัปชั่น ประสิทธิภาพ และระบบการทำงานก็ยังคงเหมือนเดิม องค์กรเทศบาลใหญ่ขึ้น ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณกว่าเดิม และควรมีเงื่อนไขในการพิจารณาการควบรวมที่ชัดเจนมากกว่านี้ และร้อยละ 8.48 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ท้ายสุดเมื่อถามถึง "ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบการควบรวม อบต. ที่เหมาะสมที่สุด" พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.04 ระบุ ให้ อบต. ขนาดเล็กพื้นที่ใกล้เคียงกันรวมกันเอง แล้วยกฐานะเป็นเทศบาล รองลงมา ร้อยละ 34.77 ระบุ ให้ อบต. ขนาดเล็กพื้นที่ใกล้เคียงกัน ให้ควบรวมกับเทศบาล, ร้อยละ 5.12 ระบุ ไม่ควรควบรวม อบต. ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้คงไว้เช่นเดิม และร้อยละ 10.07 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

 

IMG_1626