กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านค้าและห้างสรรพสินค้าช่วงบอลโลกพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

เฝ้าระวัง! เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านค้า-ห้างสรรพสินค้าช่วงบอลโลก

นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค นำทีมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการจัดจุดแสดงเครื่องดื่ม อิงกระแสงฟุตบอลโลกในการเพิ่มยอดจำหน่ายโดยการตกแต่งและมีการแถมของที่ระลึก

จากการลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบร้านค้าและห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่มีการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 30 (3) ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย และ มาตรา 32  ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อและเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นโดยตรงหรือโดยอ้อม

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการร้องเรียน หากพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย สามารถร้องเรียนมายังสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 หรือ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร. 02-590-3342 และผ่านช่องทางโปรแกรมประยุกต์ (Application) “TAS” โดยเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ “http://TAS.go.th”