“บิ๊กโย่ง” สั่งจัดทำแผนปรับปรุง-ปิดจุดอ่อน TIP Report

รมว.พม.แก้ไขปัญหา ปรับปรุงการดำเนินงาน หรือปิดจุดอ่อนที่ทางสหรัฐอเมริการะบุไว้ในรายงาน TIP Report หลังสหรัฐอเมริกายกระดับ ไทยในรายงาน TIP Report มาอยู่ในระดับ 2 (Tier 2)

วันนี้ (19 ก.ค. 61) เวลา เวลา 10.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธาน “การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2561” ว่าที่การประชุมครั้งนี้ มีการแสดงความขอบคุณและชื่นชมทุกหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560 หรือ รายงานTIP Report (Trafficking in Persons) เสนอต่อกระทรวงต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา จนกระทั่งส่งผลให้สหรัฐอเมริกายกระดับ ประเทศไทยในรายงาน TIP Report จากระดับ 3 เป็นระดับ 2 ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) และขึ้นไปอยู่ในระดับ 2 (Tier 2) ตามลำดับ นับเป็นระดับที่ดีที่สุดในรอบ 9 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อรัฐบาลไทยในรายงาน TIP Report ประจำปี 2561 ได้แก่
1) การดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย
2) การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3) การป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ รวมจำนวน 11 ข้อ

ทั้งนี้ มีการขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้เห็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรักษาระดับและยกระดับของประเทศไทยให้ดีขึ้นในปีต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ได้มอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามผลการดำเนินงานและรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
และที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าวของสหรัฐอเมริกา โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในแต่ละข้อเสนอแนะ พร้อมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกัน ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการดำเนินงาน หรือปิดจุดอ่อนที่ทางสหรัฐอเมริการะบุไว้ในรายงาน TIP Report

ทั้งนี้ กระทรวง พม. ยังได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเร่งรัดการดำเนินงาน หรือการร่วมกันแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานทั้ง 3 ด้าน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนภายในเดือนธันวาคม 2561