Breaking ข่าวภาคกลาง

“ธรรมกาย” โต้ไม่เคยนำเงินบริจาคเล่นหุ้น

วันนี้ (15 มี.ค. 60) – สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเเถลงว่า วัดพระธรรมกายปฏิเสธข่าวนำเงินวัด
ไปเล่นหุ้น โดยรายงานว่า จากกรณีมีข่าวอ้างว่า เงินบริจาควัดพระธรรมกายนับพันล้านบาท ถูกนำไป
ซื้อขายหุ้นในบริษัทหรือให้บุคคลต่างๆเล่นหุ้นนั้น วัดพระธรรมกายขอชี้เเจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง
เเต่ประการใด

อนึ่งเมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การถอดถอนสมณศักดิ์ มีรายละเอียดระบุว่า ด้วย พระราชภาวนาจารย์ (พระทัตตชีโว หรือเผด็จ ทัตตชีโว)
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เข้าข่ายการเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ที่พักพิงแก่ผู้ต้องหา และ
การนําเงินของวัดพระธรรมกายไปเล่นหุ้น เป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 และยังเป็นผู้ต้องหากระทําความผิด โดยฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2560
ลงวันที่ 15 ก.พ. 2560 โดยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกให้ผู้ต้องหามาพบ และรายงานตัว แต่
ผู้ต้องหาไม่มาตามกําหนด พนักงานสอบสวนจึงได้ออกหมายเรียกอีก จนถึงปัจจุบันผู้ต้องหาก็ยังไม่มาพบ
พนักงานสอบสวนแต่อย่างใด จึงไม่สมควรดํารงอยู่ในสมณศักดิ์ต่อไป และได้นําความกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอน พระราชภาวนาจารย์ (พระทัตตชีโว หรือ
เผด็จ ทัตตชีโว) ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 8 มี.ค. พ.ศ. 2560 

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี