เล็ง! แก้ไขและปรับปรุง การสอบ “TCAS 62” มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทปอ. เตรียมวิเคราะห์ผลการทำประชาพิจารณ์ TCAS 62 ที่จัดขึ้น 7 ครั้ง เพื่อวางแผนแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยเร็วที่สุด

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า จากการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 หรือ TCAS 61 ที่ผ่านมา ทปอ. ได้เล็งเห็นและรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และมุ่งหวังที่จะแก้ไขและปรับปรุงให้การสอบ TCAS 62 มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้จัดทำการประชาพิจารณ์ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จัดขึ้น 7 ครั้ง ในภูมิภาค 3 ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียน ครูแนะแนว ผู้ปกครอง กลุ่มเว็บไซต์การศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเครือข่ายของ ทปอ. จำนวน 30 แห่ง และนอกเครือข่ายอีก 42 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระบบออนไลน์ ฯลฯ โดยทั้งหมดได้ทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่า การจัดทำประชาพิจารณ์รูปแบบ TCAS 62 ที่ผ่านมานั้นเป็นการถอดบทเรียนจาก TCAS 61 อย่างรอบด้าน โดยมีประเด็นการพุดคุย อาทิ ประเด็นการลดระยะเวลาการคัดเลือก การสอบรอบ 3 รับตรงร่วมกัน ที่เปลี่ยนจาก 4 ตัวเลือกที่ไม่มีลำดับ เป็น 4 ประเด็น การคัดเลือกสำหรับ กสพท ฯลฯ ทปอ. จะนำข้อเสนอที่ได้จากการจัดทำประชาพิจารณ์ ไปจัดทำเป็นแนวทางนำไปสู่การพิจารณาของ ทปอ. อย่างรอบคอบ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพัฒนา TCAS 62 ในมิติต่างๆ โดยพิจารณาถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม เพื่อวางแผนแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะดำเนินการแจ้งผลการสรุปแนวทางที่ชัดเจนโดยเร็วที่สุด

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

หลังจากนั้น ทปอ. จะนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครเพื่อสรุปข้อมูลความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และคาดว่าจะสามารถแถลงข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2562 ได้ในเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานอกจาก คณะกรรมการพัฒนาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 ยังมี คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของระบบการคัดเลือก TCAS ปีการศึกษา 2561 และคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ TCAS ปีการศึกษา 2562 ซึ่งการดำเนินและข้อมูลจากคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด จะทำให้แนวทางการพัฒนาการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมีประสิทธิภาพ สูงสุด