ไทยเตรียมคุมเข้มมลพิษจากยานพาหนะข้ามแดน

กรมควบคุมมลพิษ ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะข้ามแดน จากข้อมูล ในปี 2559 พบว่ายานพาหนะของประเทศเพื่อนบ้านมีการระบายสารมลพิษทางอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐานมากกว่ายานพาหนะของประเทศไทย ติดตามรายละเอียได้จากรายงานของ คุณพงษกร หงษ์จันทร์ ผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์

ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เป็นวันที่ถึงกำหนดว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN จะเข้าสู่ความเป็น “ประชาคม” อย่างเต็มตัว ทำให้การเดินทางข้ามแดนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงทำให้มีปริมาณรถยนต์ที่ผ่านด่านชายแดนนับล้านคันในแต่ละปี ส่งผลให้มีปริมาณยานพาหนะบริเวณด่านชายแดนเพิ่มมากขึ้น เกิดการจราจรติดขัด และส่งผลให้เกิดปัญหาการระบายสารมลพิษจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

จากข้อมูลในปี 2559 พบว่า ยานพาหนะของประเทศเพื่อนบ้านมีการระบายสารมลพิษทางอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐานมากกว่ายานพาหนะของประเทศไทย เนื่องจากมาตรฐานการระบายสารมลพิษจากยานพาหนะและมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเพื่อนบ้านต่ำกว่ามาตรฐานของประเทศไทย

ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้ใช้มาตรฐานการระบายมลพิษจากยานพาหนะ Euro4 ในรถยนต์ และมาตรฐาน Euro3 ในรถบรรทุก ดังนั้นในการแก้ปัญหา จึงได้จัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะข้ามแดน โดยเริ่มจาก ด่านศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือเพื่อตกผลึกการแก้ปัญหา โดยเสนอมาตรการในการบริหารจัดการและควบคุมปริมาณยานพาหนะข้ามแดน

ซึ่งประชาชนหลายคนที่ประกอบอาชีพขับรถยนต์สาธารณะถึงแม้จะยังไม่สังเกตถึงผลกระทบที่ได้รับแต่ก็เห็นด้วยที่ทางการไทยเริ่มที่จะจริงจังในการควบคุมมลพิษ

การแก้ไขปัญหาต้องมีความร่วมมือกันระหว่างประเทศ จึงได้วางแนวทางไว้ดังนี้ ได้แก่ การผลักดันให้มีการกำหนดมาตรฐานการระบายมลพิษจากยานพาหนะและมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงของอาเซียน โดยให้การสนับสนุนข้อมูลและแนวทางในการกำหนดมาตรฐานยานพาหนะและเชื้อเพลิงเพื่อเป็นมาตรฐานกลางสำหรับทุกประเทศในอาเซียน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ซึ่งการจัดทำ (ร่าง) มาตรการดังกล่าว อยู่ระหว่างการหารือและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในครั้งนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมศึกษาดูงาน และวิธีการตรวจวัดการระบายมลพิษจากยานพาหนะ ซึ่งเป็นความร่วมมือทวิภาคีของสองประเทศในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างสองประเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอีกด้วย