ทั่วไทย

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “ราชบัณฑิต” จำนวน 5 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิตมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

๑. ศาสตราจารย์มนัส สุวรรณ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนิภา จรูญเวสม์ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมี สำนักวิทยาศาสตร์

๔. ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ สำนักวิทยาศาสตร์

๕. ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสาขาวิชาระบบโลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ธรณีวิทยา/สมุทรศาสตร์) สำนักวิทยาศาสตร์

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี