ทั่วไทย

กรมป่าไม้ เร่งผลักดันกฎหมาย-หนุนชาวบ้านหันมาปลูกไม้มีค่า สร้างรายได้

กรมป่าไม้ ชี้ช่องทางสร้างรายได้ และสร้างอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาปลูกไม้มีค่า สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในโครงการชุมชนไม้มีค่า พร้อมทั้งผลักดันกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ ได้ร่วมจัดทำโครงการชุมชนไม้มีค่า โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีกลไกการดำเนินงานร่วมกันในกรอบภารกิจด้านต่าง ๆ โดยให้กรมป่าไม้ ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข และบริการวิชาการเรื่องพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการปลูกและการตัดไม้ รวมทั้งสนับสนุนการคัดเลือก เพาะพันธุ์ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้มีค่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่ พร้อมทั้งให้มีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ไม้มีค่าให้มีลักษณะเฉพาะที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเรื่องต่างๆ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ดำเนินการเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน การประเมินมูลค่าต้นไม้ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดำเนินการจัดทำรายละเอียด เกณฑ์มาตรฐานการประเมินมูลค่าไม้ และเรื่องการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกัน การดำเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา โดยกำหนดเป้าหมายให้เกิดชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชน ในช่วงระยะเวลา 10 ปี จากประชาชน 2.6 ล้านครัวเรือน สนับสนุนให้ปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ 400 ต้น ก็จะได้ต้นไม้จำนวน 1,040 ล้านต้น ซึ่งผลที่ได้รับนั้นจะเป็นการช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ได้อีก 26 ล้านไร่ และคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1 ล้านบาท การดำเนินงานของกรมป่าไม้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รองรับให้กับประชาชนที่ปลูกไม้มีค่า ในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ได้ โดยอนุญาตให้ปลูกและตัดต้นไม้มีค่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการจัดตั้งศูนย์เพาะชำชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนผลิตกล้าไม้ สนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการและจำหน่ายกล้าไม้ในอนาคต

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปลูก
ไม้เศรษฐกิจ เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายกลไกประชารัฐและไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล

โดยเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีการประชุม เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน