กรุงเทพมหานคร ทั่วไทย

กทม. กำหนดพื้นที่ควบคุม หลังฝุ่น PM2.5 สร้างความรำคาญ

กรุงเทพมหานคร ออกประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ หลังฝุ่น PM2.5 ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ โดยมีเนื้อหาว่า ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ก่อให้เกิดเหตุรำคาญเป็นบริเวณกว้างและเกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จึงอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2561 เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้
1. ให้กรุงเทพมหานครได้กำหนดแหล่งที่ก่อเหตุรำคาญ
2. ให้แหล่งกำเนิดดังต่อไปนี้ เป็นแหล่งก่อเหตุรำคาญในพื้นที่ ตาม ข้อ 1
2.1 รถยนต์ดีเซลที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน
2.2 การเผาในที่โล่งได้แก่ การเผาหญ้า เผาตอซังข้าว และเผาขยะ
2.3 กิจกรรมการก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาทางมลพิษทางอากาศ
3. ให้ผู้ก่อเหตรำคาญตามข้อ 2 ปฎิบัตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการป้องกันและระงับเหตุรำคาญ ดังนี้
3.1 ห้ามไม่ให้นำรถเครื่องยนต์ดีเซลที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานมาวิ่งใช้งานบนท้องถนน
3.2 ห้ามเผาในที่โล่งทุกประเภทในพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
3.3 ให้ปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด
1)มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2)มาตรการที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคา หรือรื้อถอนอาคาร
3)มาตรการฉีดพ่นหมอกน้ำในอากาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
4. ให้หน่วยงานที่กำกับดูแลแหล่งก่อเหตุรำคาญ ตามข้อ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายใน 7 วัน
5. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
6 ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผยที่สำนักงานเขต และบริเวณที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญและเมื่อได้แจ้งให้ผู้ก่อเหตุรำคาญรับทราบแล้ว

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน