ข่าว

กยศ. ปรับเงื่อนไขฯ ขยายเวลาผ่อน 15 ปี – ลดเบี้ยปรับ 75% ช่วยเหลือผู้กู้ถูกดำเนินคดี

กยศ. ชี้แจงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-studentloan ปรับเงื่อนไขสัญญาช่วยเหลือลูกหนี้ค้างชำระยอดหลังวันที่ 5 ก.ค. 62 โดยมีเนื้อหาประนีประนอมยอมความ ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้สูงสุด 15 ปี พร้อมลดเบี้ยปรับ 75% ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดี และมีภาระหนี้ค้างชำระจำนวนมาก

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เผยว่า “กองทุนได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล” เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้จนถึงขั้นถูกบอกเลิกสัญญาและดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีในปี 2562 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาล กองทุนจะลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75    ของเบี้ยปรับที่มีอยู่ ณ วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่การลดเบี้ยปรับนั้น มีเงื่อนไขว่าผู้กู้ยืมที่ตกลงทำสัญญาแล้วต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป หากผู้กู้ยืมผิดนัดงวดใดงวดหนึ่ง  จะนำส่วนลดเบี้ยปรับกลับเข้ามาเป็นหนี้ตามคำพิพากษาทันที ทั้งนี้ กองทุนให้โอกาสผู้กู้ในการผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นกับจำนวนทุนทรัพย์ (เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ) คงเหลือ ณ วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ดังนี้

  • ทุนทรัพย์ไม่เกิน 250,000 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 9 ปี
  • ทุนทรัพย์ตั้งแต่ 250,000 – 400,000 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 12 ปี
  • ทุนทรัพย์มากกว่า 400,000 บาทขึ้นไป ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 15 ปี

ตัวเลขล่าสุดของผู้ผิดนัดชำระหนี้ มีสูงถึง 2.2 ล้านคน คิดเป็น 60% ซึ่งมียอดเงินที่ค้างอยู่ถึง 7.4 หมื่นล้าน

การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระจำนวนมากให้สามารถผ่อนชำระหนี้ตามความสามารถได้ต่อเนื่องโดยต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้อีก และเป็นการสร้างวินัยให้กับผู้กู้ยืม โดยหลังจากที่ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้ว ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงินทุกเดือนตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมยังผิดนัดชำระหนี้หรือค้างชำระหนี้อีก นอกจากจะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับแล้ว กองทุนจะทำการบังคับคดีต่อไปในอนาคต โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ e-studentloan หรือ [email protected]กยศ.คดีและบังคับคดี หรือโทร 0 2016 4888