ข่าว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบเปิดปิดสถานศึกษาเอกชนให้เหมาะสมกับเหตุพิเศษ

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. 2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. 2563 ความว่า โดยที่เห็นสมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชนให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2540 ประกอบกับข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ต้นฉบับ