รีบเช็ก! รัฐบาล เปิดวิธีรับเงินชดเชยค่าจ้าง 50% ในกรณีว่างงาน เซ่นโควิด 19

22 มี.ค. 2563 เวลา 10:43 น.

ข่าวดี รัฐบาล ประกาศรีบลงทะเบียนใช้สิทธิ “กรณีว่างงาน” ลูกจ้าง - พนักงาน ให้รีบเช็กสิทธิ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และต้องเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เท่านั้น

วันนี้ (22 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า บนเฟซบุ๊ก ชื่อ ไทยคู่ฟ้า ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ได้เผยแพร่

วิธีการลงทะเบียนของลูกจ้าง พนักงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และต้องเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เท่านั้น

ข่าวดี รัฐบาล  ประกาศรีบลงทะเบียนใช้สิทธิ “กรณีว่างงาน” ลูกจ้าง - พนักงาน ให้รีบเช็กสิทธิ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19  จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และต้องเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เท่านั้น

ข่าวดี รัฐบาล  ประกาศรีบลงทะเบียนใช้สิทธิ “กรณีว่างงาน” ลูกจ้าง - พนักงาน ให้รีบเช็กสิทธิ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19  จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และต้องเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เท่านั้น

โดยขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ กรมการจัดหางาน ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง

โดยจะได้รับเงินชดเชย 50 % ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน โดย ทางเพจมีรายละเอียดใจความระบุ ว่า

ข่าวดี รัฐบาล  ประกาศรีบลงทะเบียนใช้สิทธิ “กรณีว่างงาน” ลูกจ้าง - พนักงาน ให้รีบเช็กสิทธิ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19  จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และต้องเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เท่านั้น

ข่าวดี รัฐบาล  ประกาศรีบลงทะเบียนใช้สิทธิ “กรณีว่างงาน” ลูกจ้าง - พนักงาน ให้รีบเช็กสิทธิ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19  จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และต้องเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เท่านั้น

ประกาศ! รีบลงทะเบียนใช้สิทธิ “กรณีว่างงาน” ลูกจ้าง - พนักงาน

.

#ไทยคู่ฟ้า ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน

และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน

ได้ที่ https://empui.doe.go.th

ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

.

สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ตามปกติ ที่เมื่อผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกจากงานและว่างงาน เพราะรัฐหยุดกิจการ

หรือนายจ้างหยุดกิจการ หรือเลิกจ้าง จะได้รับอยู่แล้ว

.

นอกจากนี้ เมื่อผู้ประกันตนต้องออกจากงาน แต่ยังส่งเงินสมทบโดยสมัครใจ จะกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39

รัฐบาลโดยสำนักงานประกันสังคมก็จะดูแลในส่วนนี้ รวมไปถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอิสระหรือแรงงานนอกระบบด้วย

ข่าวดี รัฐบาล  ประกาศรีบลงทะเบียนใช้สิทธิ “กรณีว่างงาน” ลูกจ้าง - พนักงาน ให้รีบเช็กสิทธิ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19  จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และต้องเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เท่านั้น

ดังนั้น ผู้ที่ใช้แรงงานสามารถเข้าไปลงทะเบียน ขอเพื่อรับสิทธิ ดังที่แจ้งไว้  โดยระบบจะอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ให้สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งข้อมูลของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

จะได้รับการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการใช้บริการในระบบดังกล่าวผ่านอินเตอร์เน็ต และยังสามารถออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน