Breaking ข่าว

ขบ.เปิดตัวแท็กซี่ไทยโฉมใหม่ใช้เทคโนโลยียกมาตรฐานความปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบก เปิดตัวรถแท็กซี่ไทยโฉมใหม่ภายใต้โครงการ TAXI OK และTAXI VIP พร้อมนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ไทย อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการรถแท็กซี่ถูกกฎหมายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเดินรถ ลดการวิ่งเที่ยวเปล่า เพิ่มรายได้ให้กับผู้ขับรถ ยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งผู้โดยสารและผู้ขับรถในทุกมิติ

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP เพื่อยกระดับการให้บริการรถแท็กซี่ไทยสู่มาตรฐานที่เหนือกว่าเดิม ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัยและศักยภาพในการเข้าถึงบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ภายใต้การดูแลและสนับสนุนจากภาครัฐ โดยมีนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกให้การต้อนรับพร้อมนำชมรถแท็กซี่ต้นแบบตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP

     

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานการให้บริการแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบกภายใต้โครงการ TAXI OK และ TAXI VIP เพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ถือเป็นมิติใหม่ของการยกระดับมาตรฐานการให้บริการแท็กซี่ในประเทศไทย กำหนดมาตรฐานรถแท็กซี่ไทยต้องมีความปลอดภัยทุกคัน ยกระดับปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น ควบคู่กับการกำกับ ควบคุม คัดกรอง และบังคับใช้กฎหมายจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถติดตามรถ ติดตามตัวคนขับรถได้ทุกคน ทุกคัน

ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวก มีความปลอดภัยในการใช้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเดินรถ ลดการวิ่งเที่ยวเปล่า เพิ่มรายได้ให้กับผู้ขับรถ ควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพแท็กซี่ อย่างมีคุณค่าในสังคม เป็นผู้ให้บริการสาธารณะด้วยความสุจริต ดูแลผู้โดยสารด้วยความเป็นมิตร คุ้มครองสิทธิซึ่งกันและกัน ป้องกันปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร การไม่เปิดมิเตอร์ ทั้งยังสามารถติดตามพฤติกรรมผู้ขับรถตลอดการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถแท็กซี่อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะแก้ไขและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการรถแท็กซี่ไทย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน โดยกรมการขนส่งทางบกได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเดินรถแท็กซี่ เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย และเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้กับผู้ให้บริการแท็กซี่ กำหนดให้รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคันติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ ประกอบด้วยอุปกรณ์ GPS Tracking ซึ่งเป็นระบบติดตามรถแบบ Real-time

พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับที่ใช้กับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่กรมการขนส่งทางบกออกให้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องสามารถส่ง ระยะทาง เวลา พิกัดตำแหน่งรถ เส้นทางการเดินทาง ความเร็วรถ ค่าโดยสารจากมิเตอร์ ระบบประเมินค่าโดยสารเบื้องต้นและระบบตรวจสอบความผิดปกติของค่าโดยสาร หรืออาจติดตั้งมาตรค่าโดยสารแบบ Digital ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข มีระบบกล้องถ่ายภาพภายในรถแบบ Snap Shot เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับรถและผู้โดยสาร รวมถึงมีปุ่มฉุกเฉินหรือปุ่ม Emergency สำหรับผู้โดยสารที่สามารถส่งข้อมูลมายังศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่และกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอความช่วยเหลือได้แบบทันที ทันสถานการณ์

 

ทั้งนี้ โครงการ TAXI OK และ TAXI VIP จะมีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่ ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลรถแท็กซี่ภายในสังกัด เป็นหน่วยงานกลางระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับรถแท็กซี่ ในการบริหารจัดการการเดินรถและการให้บริการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอกชนที่มีศักยภาพเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการแท็กซี่เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถแท็กซี่ได้อย่างทั่วถึง โดยติดตาม กำกับ รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเหตุต่างๆ รวมทั้งส่งข้อมูลการเดินทาง หรือความผิดปกติของค่าโดยสาร ไปยังศูนย์บริหารจัดการรถแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (DLT TAXI CENTER) ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ควบคุมและกำกับ ดูแลศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่ของผู้ประกอบการเอกชนต่างๆ ให้ได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ และมีระบบจัดอันดับคุณภาพการทำงานของศูนย์ให้บริการข้อมูลรถแท็กซี่ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันในการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ ยังมีระบบเรียกบริการรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น “Taxi OK” บนโทรศัพท์ Smart Phone เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงการให้บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้โดยสาร เพื่อให้สามารถเรียกใช้บริการรถทุกคันที่อยู่ในสังกัดศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังใช้ในการร้องเรียนการให้บริการ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของค่าบริการได้ ทำให้มั่นใจได้ว่า จะได้รับความปลอดภัย ได้รับการคุ้มครอง พร้อมการช่วยเหลือยามที่เกิดปัญหาได้อย่างทันที

นอกจากนั้นแล้วกรมการขนส่งทางบกยังได้ประกาศให้มีการเพิ่มรูปแบบการให้บริการ รถแท็กซี่แบบพิเศษ หรือ TAXI VIP สำหรับเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการใช้รถที่มีสมรรถนะและความน่าเชื่อถือสูงในการให้บริการ โดยรถที่จะสามารถนำมาใช้เป็นรถแท็กซี่ VIP จะต้องมีมาตรฐานขนาดตัวรถและสมรรถนะรถที่สูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มเติมอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับให้บริการที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับการให้บริการทั้งระบบอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ คาดว่ารถแท็กซี่ตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP จะสามารถเริ่มออกให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปได้นับแต่วันที่กฎกระทรวงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำหรับรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนไว้ก่อนกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในภาคสมัครใจ โดยค่าบริการของระบบรถแท็กซี่ OK จะยังไม่มีการปรับเพิ่มเติมจากเดิมแต่อย่างใด ส่วนอัตราค่าบริการรถแท็กซี่ VIP เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยคาดว่าจะมีรถแท็กซี่ OK ให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงปลายปีนี้