Breaking News ข่าว

“ประยุทธ์” ใช้ ม.44 สั่งบอร์ด! เร่งสรรหา ผอ.สมศ.คนใหม่

วันที่ 13 ธ.ค. 59 – ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่วันนี้ (13 ธ.ค.) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๓/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (เพิ่มเติม) ใจความหลักว่า ให้นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พ้นจากตําแหน่ง ผอ.สมศ. โดยไม่มีความผิดตามผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๖๙/๒๕๕๙ และให้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๘/๒๕๕๙

เเละให้ นายคมศร วงษ์รักษา รองผอ.สมศ. พ้นจากการรักษาการแทน ผอ.สมศ. โดยให้คณะกรรมการบริหาร สมศ. ดําเนินการสรรหาและแต่งตั้ง ผอ.สมศ. ขึ้นแทน สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

 

2222 2221