ข่าว ข่าวภาคตะวันออก

ใช้ ม.44 ตั้ง “พล.ต.ต.อนันต์” นั่งเก้าอี้นายกเมืองพัทยา

วันที่ 16 ก.พ. 60 – ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2560 เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา ใจความหลัก คือ ข้อ 1.ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 ก.ค. 2557 โดยข้อ 11 กำหนดให้ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือว่างลง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2557 ข้อ 1 วรรค 2 กำหนดให้ในกรณีนายกเมืองพัทยาว่างลง ให้ดำเนินการให้ได้มาตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ดังกล่าว

โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2560 ข้อ 2 ให้ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตำแหน่งในสภาเมืองพัทยา และให้เป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกิน 4 คน ตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้ง ตามมาตรา 46 และมาตรา 88 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หรือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น

 

อ่านรายละเอียด : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/048/26.PDF

 

ก่อนหน้านี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม ดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา แต่เมื่อมีการยึดอำนาจ วันที่ 22 พ.ค. 2557 และมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ขึ้นมา ทำให้ปลัดเมืองพัทยา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา และให้ยึดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2560 แทน