ข่าว ข่าวภาคตะวันออก

ด่วน! “จันทบุรี” ระงับจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาท “เขาคิชฌกูฏ”

ผู้ว่าฯ จันทบุรี ลงนาม ปิดสถานที่เลื่อนจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ประจําปี 2563 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของไวรัสโรคโควิด-19

20 มีนาคม 2563 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ลงนาม คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ประกอบกับคําแถลงมาตรการ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้กําหนด มาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และในห้วงนี้ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏได้มีการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ประจําปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยมีประชาชนจากทั่วประเทศ เดินทางร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจํานวนมาก ทําให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี จึงให้ปิดสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และให้อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏพิจารณาชดเชยกําหนดการนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ประจําปี 2563 ในโอกาสอื่นต่อไป เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป